Protipovodňová opatření v zájmovém území


V zájmovém území dochází k bleskovým povodním a bahnotokům při přívalových srážkách, a naplaveninám v místech omezujících odtokové poměry. Jedná se o jev, který lze stěží předvídat. Obranou je posílení retenčních schopností krajiny, realizace liniových opatření na zemědělské půdě  (remízky, meze, příkopy, zatravnění) a také přírodě  blízká opatření na menších tocích, jako jsou např. rybníky, mokřady a/nebo suché poldry.


Územní plán navrhuje protipovodňovou ochranu obce Chlebičov retenční nádrží (poldrem) v západní části obce.