Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Chlebičovském potoku ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích - provádí  hlídka na členy PK obce, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK obce. Telefonicky nebo el. poštou od  obce s rozšířenou působností Opava, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Chlebičov.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodním toku Chlebičovský potok, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Opava
  • HZS ÚO Opava nebo Moravskoslezského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodním toku Chlebičovský potok, nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Opava
  • HZS ÚO Opava nebo Moravskoslezského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodním toku Chlebičovský potok, nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Opava
  • HZS ÚO Opava nebo Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Moravskoslezského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na toku Chlebičovský potok, pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Moravskoslezského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Opava a KPK Moravskoslezského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Chlebičov.


OPIS HZS Moravskoslezského kraje

Tel: 950 739 200,   950 739 241;    150;      112