B) Vodní nádrže a objekty na tocích v katastru Chlebičov

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména

 1. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 2. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
 3. stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
 4. stavby na ochranu před povodněmi,
 5. stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 6. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
 7. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 8. stavby odkališť,
 9. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 10. studny,
 11. stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 12. jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 zákona 254/2001 Sb. – vodní zákon.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

 • zásobní nádrže
 • ochranné (retenční) nádrže
 • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
 • rybochovné nádrže
 • víceúčelové nádrže

Jez

je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

 • zvětšení hloubky vody nad jezem
 • dosažení bezprostředního spádu
 • zmírnění průtočné rychlosti
 • zvýšení hladiny podzemních vod

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do dané výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

 

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Chlebičov v POVIS

Poř.

Id.DIBAVOD

Název

Tok

Poloha

[ř.km]

Vlastník

Provozovatel

Plocha [ha]

1

 203 490 002 001

přírodní koupaliště - požární nádrž

Chlebičovský p. (203490002000)

 

0.00

obec Chlebičov

 

0,04


Mapa vodních nádrží v širším regionu katastru obce Chlebičov