Hydrologické údaje a vodní režim v katastru obce

Středem obce Chlebičov protéká a napříč katastrem Chlebičova Chlebičovský potok (někdy také Bílý potok), aby pokračovala ke Kravařům, kde se vlévá zleva do Mlýnské strouhy a posléze Opavy. Celková délka toku Opavy je 5,769 km. V obci je potok zatrubněn. Dolní část toku Chlebičovského potoku je zasazena v prostoru mezi obcí Chlebičov, kde ještě zleva přibírá bezejmenný přítok z lokality Přední Hony nad areálem fotovoltaické elektrárny, aby přímo směřoval k železniční trati a komunikaci I/56, které podtéká . Odtud vyplývá že charakter povodní ve Chlebičově má spíše charakter vleklých záplav z přirozených povodní ze srážek nad horním tokem Opavy a Moravice nebo povodní z tajícího sněhu na svazích Jeseníků provázených dešťovými srážkami na jaře - tedy povodňových epizod méně častých, pomalých a vleklých a relativně dobře předvídatelných.

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí částečně také z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek a z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Chlebičov se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Opavě nebo Moravici, je tento jev výrazně omezen šířkou koryta Opavy a , kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků na katastru obce

Vodní režim v katastru obce

Popis současného stavu
Řešené území patří do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní povodí tvoří řeka Opava.
Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 40726/2014 ze dne 12.8.2014 je na řece Opava stanoveno záplavové území a to pro
ř.km 21,800 – 47,800. V rámci stanoveného záplavového území je vymezená aktivní zóna.


Dle vyhlášky 470/2001 Sb. ze dne 14. prosince 2001 kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních
toků je řeka Opava od pramenné oblasti - soutok Střední a Černé Opavy po ústí do Odry v Ostravě zařazena mezi významné vodní toky pod č. 507, pro které se pro údržbu toků v zastavěném území ponechává pruh v šířce 8 m od břehové čáry. U ostatních vodních toků se pro jejich údržbu v zastavěném území ponechává pruh šířky 6 m.


Řeka Opava patří do správy Povodí Odry s.p., Povrchové vody z území jsou odváděny převážně melioračními kanály a suchými příkopy do Mlýnské strouhy, která tak rovněž ohrožuje obec bleskovými povodněmi, která začíná na toku Opava v říčním km 34.2 u pevného jezu (Komárovský jez), protéká zámeckým parkem a spodní části zástavby obce Chlebičov až na k.ú. města Kravaře, kde se vlévá zpět do Opavy. Správcem Mlýnské strouhy je Obecní úřad Chlebičov.
 

Odvedení povrchových vod z území obce mezi Mlýnskou strouhou a řekou Opava je realizováno tokem s místním názvem Počeplice. Do potoka Počeplice je zaústěn přepad z jezírka pod zámkem.
 

Západním okrajem katastrálního území prochází bezejmenný tok - meliorační příkop, který je zaústěný do Mlýnské strouhy. Východním okrajem území protéká Chlebičovský potok (místní název Bílý potok), který tvoří hranici katastrálních území a už na území Kravař vlévá do řeky Opava.

Větší vodní plochou na území Chlebičova je slepé rameno (Borka) v údolní nivě řeky Opava, menší vodní plocha - jezírko je v zámeckém parku.
 

Návrh rozvoje opatření na vodních tocích a nádržích


Z urbanistické ani dopravní koncepce územního plánu nevyplývají významnější požadavky na směrové úpravy vodních toků, rovněž vodní plochy se ponechávají ve
stávajícím rozsahu. Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů. Vodní toky nebudou zatrubňovány, případné úpravy koryt a sklonových poměrů budou prováděny přírodě blízkým způsobem pomocí přírodních materiálů.


Dle záměru obce je navržené navýšení stávající hráze od stavidla na Mlýnské strouze v zámeckém parku po celé délce až po navázaní na terén na východním okraji zástavby obce (Mírová a Hoštická a.s. – zemědělská výroba).
Navýšení se předpokládá. o cca 0,3 – 0,6 m za účelem ochrany navrhované (nové) zástavby v blízkosti této hráze. Součástí stavby je rovněž příslušenství (hrázová propust, opěrné zdi, přejezd hráze).
 

V rámci protipovodňových opatření je v severní části území navrhovaný suchý poldr. Hráz suchého poldru a plocha občasné zátopy zasahuje z větší části do území Chlebičov i když suchý poldr bude sloužit pro ochranu zástavby obce Chlebičov. Návrh suchého poldru je převzatý z územního plánu obce Chlebičov.
 

PLOCHY SUCHÉHO POLDRU

Pro ochranu před místními záplavami je navržena jedna zastavitelná plocha pro suchý poldr - vodní nádrž včetně hráze. Pro umístění plochy poldru bylo respektováno umístění na území sousedních obcí Chlebičov a Velké Hoštice, kde jsou vhodné místní podmínky vyplývající z výškového uspořádání terénů. Plocha pro poldr je koordinována z hlediska zájmů nadmístního významu, z hledisek republikových priorit vyplývajících z A-PUR a platných ZÚR MsK. Z uvedených důvodů není možné umístit plochu poldru na jiné místo, nelze se vyhnout záboru nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany ZPF. Plocha poldru je vymezena v minimálním rozsahu předpokládané stavby hráze a hladiny vodní plochy, v návaznosti na ÚP Velké Hoštice.

Tabulka pro návrhové - zastavitelné plochy PO_suchého poldru:

označení

plochy

výměra

v ha

poznámka

Z12

0,52

přechází do sousední obce Velké Hoštice

celkem

0,18 ha

 

§ Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může správce vodních toků při výkonu správy vodního toku užívat pozemků souvisejících s korytem vodních toků, a to u toku Opava nejvýše do 8 m od břehové čáry, u ostatních vodních toků nejvýše do 6 m od břehové čáry.