POVODŇOVÝ PLÁN obce CHLEBIČOV

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Chlebičov ID dPP: 12437 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Trnová (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Chlebičov podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Opava. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Chlebičov a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na chl.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Chlebičovský potok
  • Oldřišovský potok (Bílá voda)

Schvalovací doložky

 
Stanoviska správců toků:  
Povodí Odry, s. p.
 
zn. POD/10184/2023 ze dne 6. 6. 2023
 
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMOP 115845/2023/ BHKR ze dne 1.9.2023
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Chlebičov:
Usnesení č. 105/10/23 ze dne 6.9.2023
Osoba zodpovědná za GDPR:
Mgr. Kamil Nečas, tel: 777 093 685, mail: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2023
organizační část květen 2023
grafická část květen 2022
přílohy květen 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze květen 2023
offline verze květen 2022
digitalizovaná verze květen 2023
databáze POVIS květen 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

srpen 2020