E. PŘÍLOHY

 

E.1. Seznam zkratek

Použité zkratky při tvorbě povodňového plánu:

AČR   

Armáda České republiky

BMIS   

bezdrátový místní informační systém

Bpv.

Balt po vyrovnání (výškový systém)

CPP

Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČK

Červený kříž

ČSÚ

Český statistický úřad

DIBAVOD   

Digitální báze vodohospodářských dat

dPK

digitální povodňová kniha

dPP

digitální povodňový plán

DVT

drobný vodní tok

EDPP

elektronický digitální povodňový portál

ES

extravilánové splachy

EU

Evropská unie

GIS

geografický informační systém

GŘ HZS

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

HOZ

hlavní odvodňovací zařízení

HP

hlásný profil

HPPS

Hlásná předpovědní a povodňová služba  

HW

hardware (počítače a jejich technické vybavení)

HZS

Hasičský záchranný sbor

ISKŘ  

Integrovaný systém krizového řízení

ISVS

Informačního systému veřejné správy

IZS

Integrovaný záchranný systém

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSVV

jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva  

KHS

Krajská hygienická stanice

KOPIS

krajské operační a informační středisko

krajský úřad

KVS

Krajská veterinární správa

LČR

Lesy České republiky, s.p.

LVS

lokální výstražný systém

MěÚ

městský úřad

MO

Ministerstvo obrany

MP

městská policie

manipulační řád

mateřská škola

MV

Ministerstvo vnitra

MVE

malá vodní elektrárna

MVK

místo vizuální kontroly

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NM

nebezpečné místo

OPIS 

operačních a informačních středisko 

OPŽP

Operační program Životní prostředí

ORP

obec s rozšířenou působností

OSN

Organizace spojených národů

obecní úřad

PBPO

přírodě blízká protipovodňová opatření

PDF

Portable Document Format (přenosný formát dokumentu s koncovkou *.pdf)  

PK

povodňová komise

PLA

Povodí Labe s.p.

PMO

Povodí Odry s.p.

PO

jednotky požární ochrany

POD

Povodí Odry s.p.

POH

Povodí Ohře s.p.

POVIS

Povodňový informační systém

PP

povodňový plán

PPO

protipovodňová ochrana

PPVN

povodňový plán vlastníka nemovitosti

pracovní štáb

PVL

Povodí Vltavy s.p.

RPIM

Regionální poradenské a informační místo

RPP

Regionální předpovědní pracoviště

SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav

SFŽP

Státní fond životního prostředí ČR

SIVS

Systém integrované výstražné služby

SMS

Short Message Systems (systém krátkých zpráv - jedna ze služeb GSM)

SNUS

středisko nouzového ubytování a stravování

SPA

stupeň povodňové aktivity

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚS

Správa a údržba silnic

SW

software

ÚKŠ

Ústřední krizový štáb

ÚPK

Ústřední povodňové komise

VD

vodní dílo

VHD

vodohospodářský dispečink

VPS

výstraha povodňové služby

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

v.v.i.

veřejná výzkumná instituce

ZABAGED

Základní báze geografických dat

ZVHS

Zemědělská vodohospodářská správa

ZZS

Záchranná zdravotní služba